ประกาศ ! ให้สถานศึกษา "กศน.อำเภอสร้างคอม","กศน.อำเภอน้ำโสม","กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์" จ.อุดรธานี ดำเนินการนำเข้าข้อมูลอีกครั้งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 23.59 น.
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดประจำปีการศึกษา
ภูมิภาคที่เปิดหลักสูตร