ประกาศ ! เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดการนี้ด้วยครับ
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดประจำปีการศึกษา
ภูมิภาคที่เปิดหลักสูตร